Van afgemeten ad-hoc-advies naar een duurzaam en verregaand partnership

Lievens & Co, met hoofdzetel in Brugge en een satelliet in het Brusselse Bischoffsheim business center, wist een ijzersterke reputatie op te bouwen in het begeleiden en adviseren van ondernemers op juridisch, fiscaal, financieel, erfrechtelijk, organisatorisch en boekhoudkundig vlak. Van ad-hoc-advies in specifieke domeinen zoals fiscaliteit, is hun dienstverlening mee-geëvolueerd met de steeds complexere noden van de ondernemer en omhelst vandaag evenzeer onderwerpen als overnames, fusies, reorganisaties en vastgoedprojecten. Over het ‘nieuwe’ ondernemerschap hadden we een gesprek met Ludo Demeulenaere, partner bij Lievens & Co.

Nood aan richting en duidelijkheid

Ludo Demeulenaere: “Klanten verwachten van ons dat we hen in een snel veranderende omgeving duidelijkheid kunnen geven op langere termijn. Dit vergt een helikoptervisie, een sterke betrokkenheid en een strakke beheersing van verschillende disciplines. Daarom werken wij vanuit een generalistische visie om zo tot meer specifieke en gerichte adviezen te komen. Daarin verschilt onze aanpak duidelijk van de ‘Big Four’, die eerder vanuit een engere, gespecialiseerde context vertrekken”.

Delicate materies

Ludo Demeulenaere: “Uiteraard krijgen we vaak te maken met vertrouwelijke onderwerpen, zoals bijvoorbeeld de successieproblematiek. We wijzen klanten/ondernemers op de noodzaak om na te denken over de opvolging van hun familiaal gestructureerde ondernemingen”.

De kernactiviteit van Lievens & Co is het opzetten van nieuwe bedrijfsstructuren of het omvormen van bestaande met het oog op hun verdere leefbaarheid. Overwegingen die daarbij belangrijk zijn: de belastingdruk op een correct peil houden, de familiale aandeelhoudersstructuur veilig stellen onder andere via een voordelige schenking van aandelen (de fameuze 0% regel), een redelijke erfbelasting bij overlijden van de zaakvoerder, de structuur en werking van het bedrijf optimaliseren… Dit vergt een sterk wederzijds vertrouwen en een grondige dossierkennis. Precies daarom denkt Lievens & Co mee rond financieringen op groepsniveau, helpen ze om een sluitend businessplan op te stellen en voeren ze zelf de negotiaties met de banken, om mogelijke problemen pro-actief in te schatten en te vermijden. De snel wijzigende fiscale wetgeving in ons land, het feit dat groepsvennootschappen bij ons afzonderlijk belast worden met nefaste invloed op de cashflow en de inherente rechtsonzekerheid maken het er niet eenvoudiger op.

(r)evoluties in het ondernemen

Op de vraag hoe het ondernemerschap in recente jaren geëvolueerd is en wat in de toekomst nog dreigt te veranderen, antwoordt Ludo Demeulenaere: “Alle evoluties die onze klanten meemaken, zijn nagenoeg dezelfde die wij gekend hebben. Alleen detecteren we ze meestal eerder dan onze klanten”. Zo citeert hij enkele belangrijke recente (r)evoluties in het ondernemerschap:

Nauwere partnerships Netwerken en tijdelijke associaties zijn steeds meer aan de orde. Dit lijken korte termijn beslissingen, toch vergen ze een toekomstgerichte aanpak. Nauw samenwerken met een partner als Lievens & Co kan daarbij helpen om de gepaste beleidslijnen uit te stippelen.

Snellere rapportering Snelheid is cruciaal, wachten en uitstellen is gelijk aan verliezen. Verkopen gebeurt tegenwoordig t met de iPad, rechtstreeks gekoppeld aan het voorraadbeheer, de logistiek en de facturatie. Vlotte toegang tot alle recente data is van kapitaal belang, net zoals een snelle rapportering van de sleutelgegevens aan de ondernemer.

Digitalisering Vrijwel alle (bedrijfs)gegevens kunnen online geconsulteerd worden. Ook bij Lievens & Co wordt sterk op de digitalisering ingezet onder andere via veilige online platforms waar hun medewerkers van op afstand met de klant kunnen overleggen. Medewerkers van Lievens & Co kunnen van om het even waar inloggen om tot een snellere besluitvorming te komen.

Risicovermijding Risicovermijding en -spreiding telt voor elke ondernemer. De juiste investeringsbeslissingen nemen op het juiste moment is noodzakelijk. Investeringen in vastgoed, zowel bedrijfsmatig als privé, kunnen hierbij een duidelijk verschil maken. Lievens & Co raadt aan om privé-vastgoed maximaal buiten het bedrijfsrisico te houden en om bedrijfsvastgoed los te koppelen van de exploitatie. Hierbij dienen diverse doelstellingen met elkaar verzoend te worden: de beperking van het ondernemingsrisico, de BTW- recuperatie, de financiering, het minimaliseren van registratierechten, de successieproblematiek, enz…

Globalisering Ook de toenemende globalisering laat zich steeds meer voelen, waarbij buitenlandse bedrijven al te vaak kennis over de regelgeving in België missen. Precies hierom trad Lievens & Co toe tot een internationaal netwerk van onafhankelijke belastingconsulenten en accountants. Dit zorgt voor een ‘directe lijn’ met de buitenlandse collega’s, een lijn die in de twee richtingen werkt. Ook worden puur boekhoudkundige taken steeds meer geautomatiseerd, waardoor het louter op dit vlak moeilijker is om nog een aantoonbare meerwaarde hard te maken.

Ludo Demeulenaere: “We zagen deze evolutie reeds geruime tijd aankomen en hebben ons hierop voorbereid door de specifieke adviesfuncties nog sterker uit te bouwen. Het is dan ook op dit vlak dat we onze klanten echt vooruit kunnen helpen”.

Het menselijk kapitaal

Succesvol ondernemen is meer dan een wisselwerking tussen bedrijf, klanten, leveranciers, productie, investeringen… Steeds meer zorgt het menselijk kapitaal voor de onderscheidende factor. Opleiding, kennisdeling en een stimulerend werkklimaat zijn niet meer weg te denken uit een toekomstgericht ondernemerschap, ook niet bij Lievens & Co.

Ludo Demeulenaere: “Ons team telt 18 hoogopgeleide en gespecialiseerde medewerkers, die we met zorg selecteren en appreciëren voor hun inzet. Zo wordt iedereen in ons kantoor, van partner tot secretaresse, betrokken bij belangrijke beslissingen. Dossiers worden steevast in teamverband behandeld. Twee weten immers meer dan één. We hanteren daarbij het 4 ogen-principe zodat geen enkel dossier naar de klant vertrekt zonder dat het minstens door twee mensen werd gereviseerd. En omdat we geloven in wat we prediken, trokken we zelf een sterke wissel op de toekomst door Frédéric Lievens, zoon van oprichter Ludo Lievens als derde vennoot te benoemen. Onze bedrijfsslogan ‘In Good Company’ krijgt hierdoor extra invulling”.